Actualment esteu veient T’ajudem a aconseguir la prestació econòmica vinculada al servei
dona gran atesa a casa per servei mèdic

T’ajudem a aconseguir la prestació econòmica vinculada al servei

La prestació econòmica vinculada al servei (PEV) és una ajuda que contribueix a finançar el cost d’atenció domiciliària, d’una plaça privada en una residència o centre de dia quan la persona en situació de dependència no disposa d’una plaça pública o col·laboradora concertada.

La prestació econòmica vinculada al servei, que es coneix com a PEVS, és una de les ajudes que s’inclouen en la Llei de Dependència. Té l’objectiu d’ajudar a finançar el cost d’una plaça privada de servei d’atenció residencial, atenció diürna o ajuda a domicili, entre altres serveis, proporcionada per entitats privades i acreditades que ajudin en el dia a dia de persones dependents.

El pacient és l’encarregat de triar l’entitat privada acreditada que li prestarà el servei. D’altra banda, la quantia final d’aquesta prestació econòmica vinculada al servei es calcula en funció del grau de dependència de cada persona, del cost total del servei i de la capacitat econòmica de la persona beneficiària.

Com accedir a la prestació econòmica vinculada al servei

A Espanya, hi ha més d’1,2 milions de persones dependents, el 20% de les quals encara no rep la prestació corresponent. Això es deu, principalment, als tràmits que s’han de fer per completar la sol·licitud d’ajuda.

Concretament, per accedir a la prestació econòmica vinculada al servei cal tenir certs requisits. Alguns són:

  • Haver estat valorada com a persona dependent en grau II de dependència com a mínim per a residències i per a centre de dia valorada en grau I.
  • Tenir la nacionalitat espanyola o la residència a Espanya
  • Residir legalment a Espanya almenys des de fa cinc anys
  • Acreditar mitjançant un contracte que es rep un servei residencial o d’atenció diürna en un centre privat
  • Contractar un servei en una entitat privada que ha d’estar acreditada i inscrita al Registre d’Entitats, Centres i Serveis d’Acció Social

Per norma general, es pot sol·licitar de manera presencial i a través d’internet a la majoria de les comunitats. Es pot sol·licitar el reconeixement del grau de dependencia; s’ha de tenir en compte que la prestació se sol·licita mitjançant els centres de serveis socials que s’ocupen de fer el PIA (programa individual d’atenció) si està en el domicili i en els centres acreditats per mitjà de la treballador/a social del centre

Graus de dependència

La prestació econòmica mensual de la PEVS depèn, entre altres factors, del grau de dependència de la persona que necessiti l’ajuda. Actualment, hi ha tres graus diferents:

  • Dependència moderada (grau I): si necessita suport almenys una vegada al dia per fer certes activitats bàsiques de la vida quotidiana, com ara rentar-se o menjar.
  • Dependència severa (grau II): si necessita ajuda per fer diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no requereix el suport permanent d’un cuidador.
  • Gran dependència (grau III): si necessita ajuda diverses vegades al dia o quan, per la seva pèrdua total d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessita el suport indispensable i continu d’una altra persona.

Quanties de la prestació econòmica vinculada al servei (PEVS)

La prestació econòmica que s’inclou en la Llei de Dependència no cobreix el preu total dels serveis privats que la persona fa servir. En funció del grau de dependència i la capacitat econòmica, s’estableixen quanties mensuals per ajudar a sufragar part de les despeses globals.

La quantia màxima que pot rebre una persona amb un grau III de dependència és de 1238,73 euros. Per a les persones valorades en grau II, la quantia mínima és de 200 euros. Les comunitats autònomes gestionen el pagament d’aquesta prestació i els serveis d’assistència personal que també estan recollits dins d’aquesta ajuda econòmica.

Altres serveis i prestacions

És important remarcar que la PEV és incompatible amb altres serveis que s’inclouen en el Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), com ara el servei de teleassistència o de promoció de l’autonomia personal, si és un servei residencial de llarga estada. És a dir, si la persona va al centre de dia pot cobrar i compaginar amb hores d’atenció a domicili perquè donen l’opció quan fan la valoració per al PIA

I és que la prestació econòmica vinculada al servei no és l’única ajuda econòmica que hi ha. També hi ha ajudes per a cures en el nucli familiar, serveis d’atenció a domicili i prestacions per donar suport als cuidadors no professionals.

A Atlàntida tenen un conjunt de serveis d’atenció domiciliària i assistència personalitzada, adreçats a gent gran, persones malaltes o accidentades.

Deixa un comentari